Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

Kerstin Lorenz

Kerstin Lorenz

Tobias Carling

Tobias Carling

Andrea Casaril

Andrea Casaril

16 MART 2023, PERŞEMBE
13:00-15:00 İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU KURSU
Kurs Sorumluları: Ahmet Cem Dural,  Nuri Alper Şahbaz,  Nurcihan Aygün
13:00-14:00 Bölüm 1 – İntraoperatif sinir monitörizasyonunda (İOSM) temel prensipler ve uygulamalar
Oturum Başkanları: Adnan İşgör, Mehmet Uludağ
13:00-13:12 Rekürren laringeal sinirin (RLS) ve süperior laringeal sinirin eksternal dalının (SLSED) embriyolojisi, cerrahi anatomisi ve anatomik varyasyonları - Yalın İşcan
13:12-13:24 İOSM tekniğinde standardizasyon ve cihaz kurulumu - Serkan Karaisli
13:24-13:36 Aralıklı İOSM’de standart teknik - Emin Gürleyik
13:36-13:48 Sürekli İOSM’de standart teknik - Nurcihan Aygün
13:48-14:00 Tartışma
14:00-15:00 Bölüm 2 – Güncel Teknikte Karşılaşılan Sorunlar ve İOSM’nin Geleceği
Oturum Başkanları: Emin Gürleyik, Ahmet Cem Dural
14:00-14:15 İOSM’de RLS yaralanma mekanizmaları, sinyal kaybı tipleri ve sistemin kontrolü- Nuri Alper Şahbaz
14:15-14:30 Gerçek sinyal kaybına yaklaşım ve cerrahi strateji - Adnan İşgör
14:30-14:45 İOSM’de yeni yaklaşımlar - Mehmet Uludağ
14:45-15:00 Tartışma
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-17:30 TİROİD / PARATİROİD VE BOYUN USG KURSU
Kurs Sorumluları: Ali Uğur Emre, Seyfettin Ilgan
15:30-15:35 Açılış
15:35-15:45 Ultrasonografi fiziği ve terminoloji - Ali Uğur Emre
15:45-16:30 Tipik ve atipik paratiroid adenomlarının ultrasonografik özellikleri - Seyfettin Ilgan
16:30-17:15 Tiroid cerrahisi planlamasında ultrasonografik değerlendirme - Seyfettin Ilgan, Ali Uğur Emre
17:15-17:30 Pratik uygulama
17:30-18:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI - Nurcihan Aygün
17 MART 2023, CUMA
09:00-09:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI
09:20-10:00 KONFERANS-1: 100. YIL CUMHURİYET KONFERANSI
Oturum Başkanları: Tarık Terzioğlu, Adnan İşgör
Endokrin patolojilerinde DSÖ-2022 sınıflamasında neler değişti? - Yeşim Ertan
10:00-11:00 SEMPOZYUM-1: TİROİD NODÜLÜNDE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Yusuf Bükey, Serdar Özbaş
 • İnce iğne aspirasyon biyopsisi belirsiz (Bethesda 3-4) olan nodülün yönetimi - Ali Uğur Emre
 • Ultrasonografide malign özellikli, ince iğne aspirasyon biyopsisinde benign nodüle yaklaşım - Serkan Teksöz
 • >4 cm nodülde ince iğne aspirasyon biyopsisi gerekli mi? - Nuri Alper Şahbaz
 • Hashimoto zemininde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve cerrahide santral bölge yönetimi - Murat Özdemir
 • Multinodüler guatrda ameliyat / izlem kararı - Hüseyin Yüce Bircan
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:30 SEMPOZYUM-2: DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ YÖNETİMİNDE TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Mehmet Uludağ, Atakan Sezer
 • Tiroidektominin genişliği - Mehmet Hacıyanlı
 • Papiller mikrokansere yaklaşım - Ali İlker Filiz
 • İpsilateral rekürren laringeal sinir paralizili hastaya yaklaşım - Ahmet Cem Dural
 • Geç lateral boyun metastazlı hastada santral bölge sorunu - Özer Makay
 • Lokal nükse yaklaşım - İsmail Cem Sormaz
12:30-13:15 UYDU SEMPOZYUMU - ETHICON
 • Tiroid cerrahisinde kullanılan enerji tabanlı cihazların rekürren laringeal sinirler üzerinde etkisi - Serkan Teksöz
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 SEMPOZYUM-3: LOKAL İLERİ EVRE TİROİD KANSER YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Yeşim Erbil, Ali Uğur Emre
 • Rekürren laringeal sinir invazyonunun yönetimi - Serkan Sarı
 • Trakea invazyonunun yönetimi - Kerstin Lorenz
 • Özofagus invazyonunun yönetimi - Fatih Tunca
 • İnternal juguler ven ve arteria karotis komunis invazyonunun yönetimi - Recep Gökhan İçöz
14:30-15:10 KONFERANS-2:
Oturum Başkanları: Recep Gökhan İçöz, Fatih Tunca
Tiroid patolojilerinde mikrodalga ablasyon: cerrahiye alternatif mi? - Andrea Casaril
15:10-15:30 Kahve Arası
15:30-16:10 KONFERANS-3:
Oturum Başkanları: Mehmet Uludağ, Özer Makay
Fluorescence based parathyroid detection and perfusion assessment in thyroid surgery - Kerstin Lorenz
16:10-16:50 PANEL-1: OLGULARLA HİPERTİROİDİ PANELİ
Oturum Başkanları: Zafer Utkan, Nuh Zafer Cantürk
Panel Yöneticisi: Ahmet Cem Dural
Panelistler: Seyfettin Ilgan, Ali İbrahim Sevinç, Murat Akın, Türkay Kırdak, Melek Eda Ertörer
16:50-17:40 SEMPOZYUM-4: TİROİD / PARATİROİD CERRAHİSİNDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Semra Günay, Günay Gürleyik
 • Kanama, seroma ve enfeksiyon yönetimi - Gülten Kıyak
 • Hipoparatiroidi yönetimi: Erken postoperatif ve geç dönem, güvenli taburculuk-ilaç kesme - Ali Uğur Emre
 • Kalıcı hipoparatiroidinin medikal sonuçları - Melek Eda Ertörer
 • Rekürren laringeal sinir paralizisi yönetimi: İntraoperatif paralizi / tek taraflı / bilateral - Emin Gürleyik
18 MART 2023, CUMARTESİ
08:00-09:00 BİLDİRİ OTURUMLARI
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-1
Oturum Başkanları:
Gülten Kıyak, Hüsnü Aydın
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-2
Oturum Başkanları:
Murat Akın, Süleyman Aksoy
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-3
Oturum Başkanları:
Mehmet Kılıç, İbrahim Ali Özemir
SB-01 Atipik paratiroid neoplazisi ve paratiroid kanseri ameliyat öncesi dönemde ayırt edilebilir mi?
Tevfik Avcı, Hakan Yabanoğlu, Murathan Erkent, Afig Gojayev, Serkan Erkan, Fatma Özarslan

SB-02 Primer hiperparatiroidide odak belirlenmesinde 4 boyutlu tomografinin katkıları
Ceylan Yanar, Mehmet Taner Ünlü, Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Nurcihan Aygün, Ali Gemalmaz, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

SB-03 Primer hiperparatiroidizmde lokalizasyon belirlemede dört boyutlu bilgisayarlı tomografi deneyimimiz
Arzu Akan, Melek Kumcuoğlu Günaydın, Semra Günay, Naciye Kış, Atakan Erdoğan, Orhan Yalçın

SB-04 Yeterli intra operatif parathormon düşüşü olmayan primer hiperparatiroidi olgularında deneyimimiz
Ozan Akıncı, Hüsnü Aydın, Sezer Bulut, Burak Atar, Okan Can Aksoy, Deniz Güzey, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, İlkay Çakır, Mehmet Uhri, Mehmet Karabulut

SB-05 Paratiroid cerrahisinde avantaj sağlayıcı yöntem: Metilen mavisi kullanımı
Seda Baştürk, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, İsmail Zihni, Girayhan Çelik, İsa Sözen

SB-06 Renal hiperparatiroidi cerrahisinde tek hekim deneyimi
Ahmet Tarık Harmantepe,Emre Sabuncu, Belma Koçer

SB-07 İntraoperatif paratiroid hormon monitörizasyonu rehberliğinde subtotal paratiroidektomi, sekonder hiperparatiroidizm için etkili ve geçerli bir cerrahi prosedürdür
Gökmen Güzel, Demet Sarıdemir Ünal,Anıl Özen, Mustafa Aydemir, Hasan Çalış, Adil Boz, Cumhur Arıcı

SB-08 Total tiroidektomi uygulanan hastalarda paratiroit bezlerinin floresan görüntüleme ile değerlendirilmesi
Orhan Ağcaoğlu,Salih Nafiz Karahan, Mesut Yeşilsoy, Safa Toprak, Şeyhmus Karataşlı, Mekselina Kalender, Burak Çelik, Tevfik Serdar Tezelman

SB-09 Tiroid nodüllerinin tanısında ve tedavi seçiminde elastosonografinin önemi
Esmira Mammadova, Azer Hummatov, Abbas Abbasov, Lale Latifova

SB-10 Meme kanseri hastalarında PET-BT’de saptanan tiroid insidentalomaya yaklaşım
Akif Enes Arıkan, Onur Dülgeroğlu,Nur Ramoğlu, Emir Çapkınoğlu, Ahmet Levent Güner, Kemal Ünal, Cihan Uras

SB-11 Benign tiroid nodüllerinde tiroidektomi kararını etkileyen faktörler, tek merkez deneyimi
Yunushan Furkan Aydoğdu,Ahmet Çağrı Büyükkasap, Hasan Bostancı

SB-12 Tiroit ince iğne aspirasyon biyopsilerinde (tiiab) bethesda kategori ıv bulunan patolojilerin değerlendirilmesi
Esra Nur Güçlü, Yeliz Emine Ersoy, Beril Güler

SB-13 Tiroid nodüllerinin tanı ve tedavi yöntemlerinin seçiminde ACR-TİRADS skorlama sistemi ile Bethesda sınıflama sisteminin birlikte kullanımın onemi
Azer Hummatov, Esmira Mammadova, Abbas Abbasov, Xatira Şirinova

SB-14 Pediatrik yaş grubunda tiroid iiab sonuçları ile cerrahi patoloji sonuçlarının karşılaştırılması
Murat Kartal, Samad İsmayilov, Mehmet Akif Şirin, Tolga Kalaycı, Yakup Hilal, Hilal Yazıcı, Gamze Gökçek, Erdem Karadeniz, Müfide Nuran Akçay

SB-15 Myeloid kökenli baskılayıcı hücrelerin fenotipik analizi; tiroid nodüllerine bethesda skorlama sistemi ile tedavi kararı verilirken tamamlayıcı bir belirteç olabilir mi?
İlgin Demir, Hamdullah Yanık, Kerim Bora Yılmaz, Neşe Ersöz Gülçelik, Melih Akıncı, Güneş Esendağlı, Mehmet Ali Gülçelik

SB-16 Normotiroid diferansiye tiroid karsinomu olgularında serum tiroid hormon ve tiroglobulin oranlarının tanısal değerlerinin belirlenmesi
Yunushan Furkan Aydoğdu, Emre Gülçek, Ahmet Çağrı Büyükkasap, Murat Akın

SB-17 Diferansiye tiroid kanserde cinsiyetin klinikopatolojik faktörler üzerine etkisi
Ahmet Zahit Kaan, Yunus Emre Tatlıdil, Cenk Özkan, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

SB-18 Soliter, multifokal ve multisentrik tiroid mikropapiller karsinom hastalıklarında klinik ve patolojik faktörlerin değerlendirilmesi
Rıfat Bezirci, Serap Erel, Marlen Süleyman, Pelin Seher Öztekin

SB-19 Bethesda 5 ve 6 hastalar için, profilaktik lenf nodu diseksiyonu fark yaratır mı?
Tuğba Matlım Özel, Yiğit Soytaş, Sezer Akbulut, Selen Soylu,Mehmet Şaban Korkmaz, Görkem Yıldız, Serkan Sarı

SB-20 Papiller tiroid kanserinde sağ paratrakeal posterolateral lenf bezi metastazı için risk faktörleri
Işık Çetinoğlu, Mehmet Köstek, Ozan Çalışkan, Mehmet Taner Ünlü, Zülfiye Sümeyye Kale, Elif Baran, Nurcihan Aygün, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

SB-21 Papiller tiroid karsinomu nedeniyle santral boyun diseksiyonu yapılan hastalarda bilateral santral metastaz açısından risk faktörleri
Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Mehmet Taner Ünlü,Betül Dizman, Zerin Şengül, Hatice Oymak, Nurcihan Aygün, Adnan İşgör, Mehmet Uludağ

SB-22 Papiller tiroid kanserinde lateral lenf nodu metastazı gelişimini etkileyen prediktif faktörler
Ozan Çalışkan, Mehmet Taner Ünlü, Mehmet Köstek, Ceylan Yanar, Betül Dizman, Işık Çetinoğlu, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ

SB-23 Metastatik papiller tiroid karsinomu nedeniyle fonksiyonel boyun diseksiyonu yapılan hastaların lenf nodu metastazlarının istasyonlara göre dağılımı
Yiğit Soytaş, Tuğba Matlım Özel, Sezer Akbulut, Görkem Yıldız, Selen Soylu, Mehmet Taner Ünlü,Pınar Gülcan, Serkan Sarı

SB-24 Fonksiyonel boyun diseksiyonu yaptığımız tiroid kanserlerinde postoperatif komplikasyonlar
Sezer Akbulut, Tuğba Matlım Özel, Yiğit Soytaş, Görkem Yıldız,Şener Şimşek, Serkan Sarı

09:00-09:50 SEMPOZYUM-5: PRİMER HİPERPARATİROİDİ
Oturum Başkanları: Cumhur Arıcı, Cafer Polat
 • Normokalsemik primer hiperparatiroidide cerrahi ve intraoperatif parathormon kullanımı - Nurcihan Aygün
 • Primer hiperparatiroidide atipik olgulara yaklaşım - Serkan Teksöz
 • İleri lokalizasyon yöntemlerinde güncel durum-Kesitsel görüntüleme? - Hakan Yabanoğlu
 • Bilateral boyun eksplorasyonu yeniden popüler mi oluyor? Görüntüleme bazlı paratiroidektomi sonrası uzun dönem izlem    sonuçları - Mehmet Kılıç
 • Persistan / nüks olgulara yaklaşım - Mehmet Hacıyanlı
09:50-09:55 ORLO H. CLARK ANISINA SUNUM - Mete Düren
09:55-10:35 KONFERANS-4: Orlo H. Clark Konferansı
Oturum Başkanları: Mete Düren, Mehmet Hacıyanlı
Surgical treatment of primary hyperparathyroidism: Minimally invasive radioguided 4-gland parathyroid surgery - Tobias Carling
10:35-11:00 Kahve Arası
11:00-11:50 SEMPOZYUM-6: ADRENAL BEZ CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Gürhan Sakman, Alper Celal Akcan
 • Adrenal insidentaloma, myelolipoma ve kistlere yaklaşım: Ne değişti? - Nuri Alper Şahbaz
 • Korteks koruyucu / subtotal adrenalektomi: Ne zaman? - Orhan Ağcaoğlu
 • Adrenokortikal kansere yaklaşım: Ne değişti? (Neoadjuvan ve hedefe yönelik yeni tedaviler) - Ayşegül Kargı
 • Hiperkortizolizmde ne zaman cerrahi? (ACTH bağımlıda ve subklinik Cushing- Ilımlı otonom kortizol sekresyonu (OKS)) - Murat Özdemir
 • Adrenal metastazlara yaklaşım - Nihat Aksakal
 • Feokromositoma / Paragangliomaya yaklaşım - İsmail Cem Sormaz
11:50-12:30 KONFERANS-5:
Oturum Başkanları: Yasemin Şenyürek, Serkan Teksöz
Tips and tricks in adrenal surgery - Tobias Carling
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:30 SEMPOZYUM-7: UZAKTAN ERİŞİMLİ TİROİD / PARATİROİD CERRAHİSİ
Oturum Başkanları: Yusuf Bükey, İbrahim Ali Özemir
 • Avantajlar / dezavantajlar - Atakan Sezer
 • Transoral Endoskopik Tiroidektomi Vestibüler Yaklaşım (TOETVA), Transoral Endoskopik Paratiroidektomi Vestibüler Yaklaşım    (TOEPVA) - Özer Makay
 • TORT (Transoral Robotik Tiroidektomi) - Fatih Tunca
 • BABA-Facelift-Aksiller yaklaşım - Hasan Çalış
 • Yeni teknolojilerin uygulamasında medikolegal durum - Av. Gülce Candemir
14:30-15:00 KONFERANS-6:
Oturum Başkanları: Emin Gürleyik, Orhan Demircan
Tiroid cerrahisinde intraoperatif sinir monitörizasyonunun rasyonel kulanımı ve güncel durum - Mehmet Uludağ
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:10 PANEL-2: DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİNDE LENF DİSEKSİYON GENİŞLİĞİ - OLGULARLA PANEL
Oturum Başkanları: Mahir Akyıldız, Seher Demirer
Panel Yöneticisi: Yasemin Şenyürek
Panelistler: Mete Düren, Seyfettin Ilgan, Recep Gökhan İçöz, Serkan Sarı
16:10-17:10 SEÇKİN BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Yasemin Şenyürek, Serdar Özbaş
SS-01 FDG-PET/CT’deki tiroid insidentalomalarında biyopsi kararı verilirken ultrasonografik değerlendirme mi fdg tutulumu mu ön planda olmalıdır?
Mehmet Köstek, Hatice Köstek, Mehmet Taner Ünlü, Ozan Çalışkan, Yasin Çakır, Zerin Şengül, Mesut Kafi, Alper Özel, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
SS-02 Vestibüler yaklaşımla transoral endoskopik tiroidektomi’nin (toetva) komplikasyon ve açık konvansiyonel tiroidektomiye dönüş sonuçlarının eğilim skoru analizi ile değerlendirilmesi
Ziya Karimov, Seok Mo Kim, Yiğit Türk, Gianlorenzo Dionigi, Edgar Salas Moscoso, Murat Özdemir, Semiha Özgül, Özer Makay
SS-03 Tiroid cerrahisi sırasında süperior laringeal sinirin eksternal dalı monitörizasyonunda iğne elektrot ve tüp elektrot karşılaştırılması: Bir olgu kontrol çalışması
Can Uç, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Gökhan İçöz, Özer Makay
SS-04 Otofluoresans ve indosiyanin yeşili anjiyografisinin tiroidektomi sonrası hipoparatiroidi üzerine etkisi: Çok merkezli olgu-kontrol çalışması
Mehmet Avcı, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Triantafyllos Pavlidis, Maria Velikoudi, Anestis Mpasios, Ioannis Koutelidakis, Özer Makay
SS-05 Minimal invaziv adrenalektomide yapay zeka: derin öğrenme kullanılarak sol adrenal venin tanınması
Berke Şengün, Yalın İşcan, Gözde Ayşe Tataroğlu Özbulak, Nida Kumbasar, Emre Eğriboz, İsmail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Sencer Melih Deniz, Mehmet Haklıdır, Fatih Tunca, Yasemin Giles
SS-06 Primer hiperparatiroidizmde postoperatif parathormon süpresyonu cerrahi kürü öngörebilir mi?
Mehmet Taner Ünlü, Ozan Çalışkan, Mehmet Köstek, Ceylan Yanar, Işık Çetinoğlu, Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
SS-07 ATA düşük ve orta risk grubundaki papiller tiroid kanserlerinin tedavisinde radyoaktif iyot kullanımının takipte tedavi yanıtına etkisi
Sarp Kaya Görür, Serdar Özbaş, Seyfettin Ilgan
17:10-17:40 SEMPOZYUM-8: ANAPLASTİK KANSER
Oturum Başkanları: Bekir Kuru, Ali Uzunköy
 • Diferansiye tiroid kanserlerinin anaplastik dönüşümü - Nihat Aksakal
 • Anaplastik kanserde tanı ve cerrahi endikasyonları: Neler değişti? - Emine Özlem Gür
 • Neoadjuvan ve adjuvan tedavi seçenekleri - Ayşegül Kargı
17:40-19:00 BİLDİRİ OTURUMLARI
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-4
Oturum Başkanları:
Murat Özdemir, Emine Özlem Gür
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-5
Oturum Başkanları:
İsmail Cem Sormaz, Nurcihan Aygün
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU-6
Oturum Başkanları:
Mehmet Uludağ, Nuri Alper Şahbaz
SB-25 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi sürrenal cerrahi girişim sonuçları
Can Aydın, Etzem Ali Feiz, Sami Açar

SB-26 Laparoskopik adrenalektomi uygulanan hastalarda klinik deneyimimiz ve sonuçlarımızın değerlendirilmesi
Mehmet Bahadır Demir, Hilmi Erencan Polat,Mehmet Zeki Buldanlı

SB-27 Laparoskopik adrenal cerrahisinde ameliyat süresine etki eden faktörler
Hüsnü Aydın, Sezer Bulut, Deniz Güzey, Ahmet Cem Dural, Nuri Alper Şahbaz, Sema Çiftçi, Cevher Akarsu, Tülay Kaçar Güveli, Talha Yıldız, Mehmet Karabulut

SB-28 Adrenal bez kitlelerinde laparoskopik ve robotik transperitoneal cerrahiye ait kısa dönem sonuçların karşılaştırılması
Sezer Bulut, Nuri Alper Şahbaz, Hüsnü Aydın, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Deniz Güzey, Hamide Pişkinpaşa, Mehmet Karabulut

SB-29 Feokromositoma cerrahisinde minimal invaziv adrenalektomi yöntemlerinin hemodinamiye etkisi: Konvansiyonel transperitoneal laparoskopik adrenalektomiye karşın robot yardımlı adrenalektomi
Hafize Basut Atalay, Yiğit Türk, Murat Özdemir, Alev Atalay, Sezgin Ulukaya, Hür Hassoy, Özer Makay

SB-30 Feokromositoma nedeniyle opere olan hastalarda kitle büyüklüğü ve katekolamin yüksekliği malignite riskini öngörebilir mi?
Mehmet Köstek, Mehmet Taner Ünlü, Ozan Çalışkan, Nurcihan Aygün, Hatice Köstek, Muhammed Masum Canat, Mehmet Uludağ

SB-31 Torakoabdominal multitravma sonrası eşlik eden adrenal bez yaralanması olan ve olmayan hastalarda travma nedenleri ve karşılaştırılması
Yalın İşcan, Aylin Doylu, Eda Cingöz, Arzu Poyanlı, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek, Leman Damla Ercan, Ali Fuat Kaan Gök, Cemalettin Ertekin

SB-32 Pankreatik insülinomalar; 15 yıllık cerrahi deneyimimiz
Furkan Karahan,Serkan Karaıslı, Hatice Kübra Yılmaz, Arif Atay, Osman Nuri Dilek, Mehmet Hacıyanlı

SB-33 Multipl endokrin neoplazi tip 1 cerrahi yönetimi
Muhammed Salih Süer, Ömer Cennet, Ahmet Bülent Doğrul, Halil Kaya Yorgancı

SB-34 Struma ovari tanısı konulan hastalarda klinik tedavi sonuçlarımı
Serkan Erkan, Hakan Yabanoğlu, Tevfik Avcı, Fatma Özarslan, Gülay Şimşek Bağır, Emrah Nazım Koçer

SB-35 Tiroid cerrahisi sırasında intraoperatif sinir monitorizasyonunda tiroid kartilaj iğne elektrotları kullanımı: 2530 risk altındaki sinirin tek merkezli sonuçları
Yiğit Türk, Kaan Balcı, Murat Özdemir, Gökhan İçöz, Özer Makay

SB-36 Devamlı intraoperatif sinir monitorizasyonu rekürren laringeal sinirin traksiyonuna bağlı kalıcı vokal kord paralizisini azaltabilir mi?
Yalın İşcan,İrem Karataş, İnan Güden, Atahan Özdemir, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek

SB-37 İntraoperatif sinir monitörizasyonu kullanılan vakalarda evreli tiroidektominin güvenilirliği ve gerekliliği
Beste Şuataman Targan, Mehmet Hacıyanlı, Serkan Karaıslı, Selda Gücek Hacıyanlı, Emine Özlem Gür

SB-39 İnsidental paratiroidektomi olgularında peroperatif paratiroid bezi ototransplantasyonunun postoperatif hipokalsemi gelişimine etkisinin araştırılması
Metin Bozkaya, Ebru Menekşe, Yasir Keçelioğlu, İbrahim Doğan

SB-40 Benign ve Malign tiroid hastalıkları nedeniyle ameliyat edilen hastaların yaşam kalitelerinin karşılaştırılması
Serkan Erkan, Hakan Yabanoğlu, Özgür Albuz, Ramazan Gündoğdu, Murat Kuş, Meriç Yavuz Çolak, Filiz Haydardedeoğlu

SB-41 Nodül sayısının tiroid kanserinin klinikopatolojik özellikleri üzerine etkileri; 338 hastanın analizi
Yunus Emre Tatlıdil, Ahmet Zahit Kaan, Cenk Özkan, Hakan Bölükbaşı, Erkan Somuncu, Serhan Yılmaz

SB-42 Plonjan guatrda sternotomi kararına etki eden radyolojik faktörler
Özlem Akıncı, Hüsnü Aydın, Sinan Aygan, Ercan İnci, Deniz Güzey, Ahmet Cem Dural

SB-43 Tiroidektomi sonrası kanama: 15 yıllık tersiyer merkez deneyimi
Serkan Karaisli, Selda Gücek Haciyanli, Emine Özlem Gür, Cengiz Tavusbay, Mehmet Haciyanli

SB-44 Tiroidektomide oksitlenmiş selüloz (Surgicel) kullanımı ve postoperatif etkileri
Selda Gücek Haciyanli,Serkan Karaisli, Emine Özlem Gür, Mehmet Haciyanli

SB-45 Tiroid nodüllerinde bethesda sınıflandırması ile histopatolojik korelasyonun analizi: 2062 olgu içeren tek merkez çalışması
Ertuğ Can Çayırcı, Hüsnü Aydın, Burak Altunpak, Halil Kirazkaya, Deniz Güzey, Ozan Akıncı, Hamide Pişkinpaşa, Serdar Altınay, Nuri Alper Şahbaz, Ahmet Cem Dural, Mehmet Karabulut

SB-46 Graves hastalığı papiller tiroid kanseri ile ilişkili midir?
Tuğba Matlım Özel, Yiğit Soytaş, Sezer Akbulut, Görkem Yıldız,Pınar Gülcan, Serkan Sarı

SB-47 Basedow Graves zemininde gelişen papiller tiroid kanseri agresif histopatoloji ve kötü prognoz ile ilişkili midir?
İnan Güden, İrem Karataş, Yalın İşcan, Gülçin Yeğen, Semen Önder, İsmail Cem Sormaz, Nihat Aksakal, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyür

SB-48 Hipertiroidizm ile başvuru yapan hastalarda malignite beklenenden daha mı yaygın?
Süleyman Özkan Aksoy, Ali İbrahim Sevinç, Muhammet Berkay Sakaoğlu, Hasan Mert Kazancı, Merih Güray Durak, Erhan Tükel

SB-49 Papiller tiroid kanserinde tümör boyutu ve odak sayısına göre santral lenf nodu metastazı özellikleri
Sarp Kaya Görür, Ali Uğur Emre, Ferit Taneri

SB-50 Medüller tiroid kanserinde serum kalsitonin düzeyi ameliyat tipinin belirleyicisi olmak için yeterli mi?
Yiğit Soytaş, Tuğba Matlım Özel, Sezer Akbulut, Görkem Yıldız,Mert Uzunkulaoğlu, Serkan Sarı

SB-51 Medüller tiroid kanserinde sağkalıma etki eden faktörler, tek merkez deneyimi
Hüseyin Göbüt,Çağrı Büyükkasap, Aydın Yavuz

SB-52 Senkron tiroid medüller ve papiller karsinom ile izole medüller tiroid karsinomlu hastaların klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Tevfik Avcı, Hakan Yabanoğlu, Murathan Erkent, Serkan Erkan, Fatma Özarslan, Emrah Nazım Koçer, Eda Melek Ertörer

SB-54 Eurocrine®: Anaplastik karsinom tedavisindeki trendler 2015-2021
Aykut Özkılıç, Özer Makay, Marco Raffaelli, Thomas J. Musholt

19 MART 2023, PAZAR
08:30-09:10 SEMPOZYUM-9: SEKONDER VE TERSİYER HİPERPARATİROİDİNİN CERRAHİ YÖNETİMİ
Oturum Başkanları: Müfide Nuran Akçay, Göktürk Maralcan
 • Endikasyonlar değişti mi? - Gürhan Sakman
 • Preoperatif hazırlık ve görüntüleme - Orhan Ağcaoğlu
 • Cerrahi seçenekler ve intraoperatif yardımcılar - Hüseyin Yüce Bircan
 • Persistans ve nüks tanımlaması ve bu olgulara yaklaşım - Türkay Kırdak
09:10-09:50 SEMPOZYUM-10: MEDÜLLER KANSER
Oturum Başkanları: Orhan Yalçın, Ali İlker Filiz
 • Hiperkalsitoninemiye yaklaşım - Betül Bozkurt
 • Cerrahinin genişliği - Hakan Yabanoğlu
 • İnsidental yakalanan medüller kanserde yaklaşım - Hakan Yiğitbaş
 • Metastatik medüller kanserde cerrahi - Ahmet Yalın İşcan
09:50-10:30 VİDEO OTURUMU-1:
Oturum Başkanları: Abut Kebudi, Havva Belma Koçer
 • Primer Hiperparatiroidide bilateral eksplorasyon - Hakan Yiğitbaş
 • Minimal invaziv paratiroidektomi - Nurcihan Aygün
 • Reküren laringeal sinir bulma teknikleri - Serkan Karaisli
 • Reküren laringeal sinir tamiri - İsmail Cem Sormaz
 • Santral boyun diseksiyonu - Selda Hacıyanlı
 • Lateral boyun diseksiyonu - Hüsnü Aydın
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:40 SEMPOZYUM-11 : TİROİD / PARATİROİD CERRAHİSİNDE HAYAT KALİTESİ / POSTOPERATİF BAKIM
Oturum Başkanları: Tamer Akça, Süleyman Aksoy
 • Profilaktik kalsiyum ya da kalsitriol kullanımı - Mehmet Taner Ünlü
 • İntraoperatif steroid kullanımı - Demet Sarıdemir
 • Postoperatif erken buz / dondurma, NSAİ sprey uygulamaları - Akif Enes Arıkan
 • Yara kremleri ve iz sorunu - Erman Alçı
 • Operasyon sonrası boyun egzersizleri - Selen Soylu
11:40-12:20 VİDEO OTURUMU-2
Oturum Başkanları: Betül Bozkurt, Bülent Çitgez
 • Tiroid nodülü termal ablasyonu - Fatih Tunca
 • Retroperitoneoskopik adrenalektomi - Yiğit Türk
 • Korteks koruyucu adrenalektomi - Ahmet Yalın İşcan
 • Robotik adrenalektomi - Ahmet Cem Dural
 • TOETVA (Transoral Endoskopik Tiroidektomi - Vestibüler Yaklaşım) - Murat Özdemir
 • TOEPVA (Transoral Endoskopik Paratiroidektomi - Vestibüler Yaklaşım) - Zafer Sabuncuoğlu